پنجشنبه 28 تیر 1403
Search
Close this search box.
منوی سایت

شرح خدمات معاونت میراث فرهنگی- گروه باستان شناسی و ثبت آثار

 • شرح خدمات:

خدمات این معاونت در حوزه آثار فرهنگی،؛ بناها، محوطه ها و بافت ها، آثارتاریخی منقول، غیر منقول، ناملموس و طبیعی با رویکرد شناسایی، ثبت و حفاظت و مرمت آنها در راستای بهسازی و ارائه به گردشگران می باشد. بخش دیگر خدمات این معاونت به صورت پروژه های پژوهشی و مطالعاتی در راستای بهبود عملکردهای پیش گفته جهت بهره برداری می باشد.

 • استعلامات باستان شناسی به منظور کارشناسی محل اجرای طرحهای عمرانی و فعالیت های اقتصادی از حیث وجود آثار تاریخی و باستانی و همچنین جاذبه های گردشگری است. گروه باستان شناسی اداره کل اقدام به بازدید و معاینه محل استعلامات نموده و در صورت بلامانع بودن زمین متقاضی مقدمات صدور مجوز اجرای طرح را مهیا می نماید. نظریه کارشناسی با امضای معاون میراث فرهنگی یا مدیر کل جنبه رسمی پیدا می کند.
 • مراحل انجام کار:
شروع

فلوچارت نحوه استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

ارجاع نامه از اداره ویا ارگان مربوط به این اداره کل
مراجعه ارباب رجوع به این اداره کل/ اخذ دستور از معاونت مربوط
هماهنگی با کارشناس مربوط و تعیین زمان جهت بازدید از محل اجرای طرح
واریز مبلغ 10000تومان برای مسافت های کمتر از 30 کیلومتر و 15000 تومان برای مسافت بیشتر از 30کیلومتر
پاسخ:

عدم مراجعت متقاضی   به مبدأ استعلام

عدم حضور صاحب طرح
بازدید از محل توسط کارشناس متخصص با حضور صاحب طرح
پایان

 

ارسال نتیجه استعلام به مبدأ از طریق دبیرخانه اداره کل
تایید و امضای  نتیجه استعلام توسط معاون مربوط و مدیرکل اداره
بررسی طرح از نظر عدم تداخل با محدوده های  آثار باستانی و همچنین مناطق مصوب گردشگری
 • مدارک مورد نیاز:
 • نامه متقاضی از ادارات و ارگانهای مختلف جهت اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی
 • اسناد مالکیت
 • ارایه مختصات جغرافیایی بر اساس سیستم GPS
 • کروکی محل
 • مدت زمان انجام هر خدمت:
 • دو تا چهار روز
 • هزینه های انجام هر خدمت:

واریز مبلغ 10000تومان برای مسافت های کمتر از 30 کیلومتر و 15000 تومان برای مسافت بیشتر از 30کیلومتر

 • مدت زمان اعتبار مجوز صادره:
 • دو تا شش ماه
 • برنامه روزانه و ساعتی ارایه هر خدمت به صورت دقیق:
 • تمامی روزهای هفته در ساعات اداری به غیر از تعطیلات
 • نحوه ارایه هر خدمت و آدرس محل های فیزیکی یا الکترونیکی:
 • ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تابع در شهرستانها
 • پاسخ به سوالات متداول در خصوص خدمات و فرایندهای آنها به صورت جامع:
 • توسط کارشناس مربوطه به متقاضی اعلام می گردد.
 • معرفی یک نفر مطلع و مشرف به هر خدمت و فرآیندهای آن و نحوه تماس با وی
 • کارشناسان میراث فرهنگی مستقر در اداره و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تابع در شهرستانها
 • نحوه اعلام شکایت، رویه پیگیری آن و تعیین مدت زمان ارایه پاسخ شکایت به ارباب رجوع:
 • ارایه اعتراض کتبی به دبیرخانه، بررسی موضوع در کمیته باستان شناسی، ارایه نتایج و ارایه جلسه به امور حقوقی جهت پاسخ گویی به اعتراض و مدت زمان ارایه پاسخ شکایت به ارباب رجوع بین 6 تا 10 روز است.
 • معرفی سایر مراجع نظارتی برای احقاق حق در صورت عدم ارایه پاسخ مناسب و شایسته به شکایت:
 • واحد حراست و بازرسی مستقر در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

معاونت میراث فرهنگی- بافت تاریخی شهر اردبیل

تهیه کنندگان: ابراهیم پورجواد

 • شرح خدمات:
 • استعلامات شهرداری و سایر ارگان ها در خصوص بافت کهن شهر اردبیل به منظور کارشناسی محل مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه ( طرح تفضیلی ویژه بافت کهن ، ضوابط و مقررات حرایم ، و…. ) می باشد که پس از بازدید از محل و تهیه جوابیه کارشناسی لازم با امضای معاون میراث فرهنگی یا مدیر کل جنبه رسمی پیدا می کند.
 • مراحل انجام کار:
شروع

فلوچارت نحوه استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

ارجاع نامه از اداره ویا ارگان مربوط به این اداره کل
مراجعه ارباب رجوع به این اداره کل/ اخذ دستور از معاونت مربوط
هماهنگی با کارشناس مربوط و تعیین زمان جهت بازدید از محل اجرای طرح
واریز مبلغ 10000تومان برای هراستعلام
پاسخ:

عدم مراجعت متقاضی   به مبدأ استعلام

عدم حضور صاحب استعلام
بازدید از محل توسط کارشناس متخصص با حضور صاحب استعلام
پایان

 

ارسال نتیجه استعلام به مبدأ از طریق دبیرخانه اداره کل
تایید و امضای  نتیجه استعلام توسط معاون مربوط و مدیرکل اداره
بررسی طرح از نظر ضوابط و مقررات مربوط به محل استعلام

    

 • مدارک مورد نیاز:
 • نامه متقاضی از ادارات و ارگانهای مختلف جهت اجرای طرح های عمرانی و اقتصادی
 • اسناد مالکیت
 • کروکی محل
 • مدت زمان انجام هر خدمت:
 • دو تا چهار روز
 • هزینه های انجام هر خدمت:

واریز مبلغ 10000تومان برای هر استعلام

 • مدت زمان اعتبار مجوز صادره:
 • دو ماه
 • برنامه روزانه و ساعتی ارایه هر خدمت به صورت دقیق:
 • تمامی روزهای هفته در ساعات اداری به غیر از تعطیلات
 • نحوه ارایه هر خدمت و آدرس محل های فیزیکی یا الکترونیکی:
 • ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تابع در شهرستانها
 • پاسخ به سوالات متداول در خصوص خدمات و فرایندهای آنها به صورت جامع:
 • توسط کارشناس مربوطه به متقاضی اعلام می گردد.
 • معرفی یک نفر مطلع و مشرف به هر خدمت و فرآیندهای آن و نحوه تماس با وی
 • کارشناسان میراث فرهنگی مستقر در اداره و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تابع در شهرستانها
 • نحوه اعلام شکایت، رویه پیگیری آن و تعیین مدت زمان ارایه پاسخ شکایت به ارباب رجوع:
 • ارایه اعتراض کتبی به دبیرخانه، بررسی موضوع در کمیته فنی ، ارایه نتایج و ارایه جلسه به امور حقوقی جهت پاسخ گویی به اعتراض و مدت زمان ارایه پاسخ شکایت به ارباب رجوع بین 6 تا 10 روز است.
 • معرفی سایر مراجع نظارتی برای احقاق حق در صورت عدم ارایه پاسخ مناسب و شایسته به شکایت:
 • واحد حراست و بازرسی مستقر در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

«فرآیند صدور مجوز فعالیت های باستان شناسی»

درخواست از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به منظور

1-      کاوش باستان شناسی

2-      تعیین عرصه و پیشنهاد حریم

3-      لایه نگاری

مرکز باستانشناسی اداره کل
بررسی پروپوزال و طرح پژوهشی
ارسال به پژوهشکده باستان شناسی سازمان
بررسی طرح توسط کارشناسان پژوهشکده باستان شناسی
پیشنهاد صدور مجوز به رییس پژوهشگاه سازمان توسط رییس پژوهشکده باستان شناسی
بازنگری مجدد طرح و رفع نواقص موجود
اعلام به اداره کل استان و رفع نواقص موجود
پایان
صدور مجوز توسط رییس پژوهشگاه
شروع
ارایه درخواست متقاضی برای بازدید گروهی از موزه
تأیید درخواست توسط مدیرکل/ معاون توسعه مدیریت
ارجاع به دبیرخانه /آرشیو/ معاونت میراث فرهنگی
دبیرخانه

ثبت شماره ورود به دبیرخانه اداره کل

ارجاع به معاونت میراث فرهنگی
ارجاع به واحد امور موزه ها
ارجاع به موزه مورد نظر
انجام بازدید براساس مقررات و دسورالعمل صادره از سازمان
پایان
آرشیو

فرایند درخواست بازدید گروهی از موزه ها

شروع
1-درخواست دانشجو جهت عکاسی و تحویل اطلاعات

2- گذراندن دوره کارآموزی

دریافت دستور از مدیرکل/معاون توسعه مدیریت
ارجاع متقاضی  به معاونت میراث فرهنگی و دریافت دستور از معاونت

 

1-دبیرخانه

2- حراست

3- آرشیو

دبیرخانه

ثبت شماره ورود به دبیرخانه اداره

حراست

پرکردن فرم حاوی اطلاعات شخصی

 

آرشیو
درخواست اطلاعات
درخواست دوره کارآموزی
تحویل اطلاعات طبق ضوابط
معرفی به کارگاه
سپری کردن مدت زمان دوره کارآموزی
ارسال جواب نامه کارآموزی به دانشگاه یا موسسات مربوطه
پایان

فرایند درخواست اطلاعات و یا گذراندن دوره کارآموزی معرفی شده از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تکمیل پرونده تعیین حریم مطابق با فرمت ارسالی از سوی سازمان مرکزی

شروع
تکمیل پرونده تعیین حریم مطابق با فرمت ارسالی از سوی سازمان مرکزی
ارایه پرونده در جلسه شورای فنی استان
عدم تأیید
تأیید
اطلاع به متقاضی به منظور اصلاح  نواقص پرونده
ارسال به سازمان مرکزی جهت بررسی و تصویب
جلسه بررسی نهایی تعیین حریم در کمیته حرایم سازمان مرکزی
عدم تأیید
تأیید
ارسال ابلاغیه با امضای معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به استانداری و سایر دستگاههای مرتبط جهت احراز
عودت پرونده به استان جهت رفع نواقص
پایان
 • شرح وظایف مربوط به ساماندهي، حفاظت، مرمت و احياء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
 • مستند سازی ) رولوه و عکاسی )
 • تهیه نقشه های موجود
 • برگزاری جلسات کمیته فنی جهت بررسی و روش های مرمت
 • تهیه نقشه های اجرایی
 • برگزاری جلسه برای بررسی طرح در کمیته فنی
 • برآورد
 • ارجاع پرونده به شورای فنی ، تشکیل شواری فنی ، بررسی و تایید کلیات طرح
 • ارجاع پرونده به دفتر مرکزی تهران جهت اخذ مجوز طرح مرمت
 • پس از تصویب در کمیته فنی تحویل مدارک به واحد پیمان
 • بارگذاری در سامانه ستاد ایران
 • پس از سه روز کاری برنده مناقصه اعلام
 • نظارت مربوط به ساماندهي، حفاظت، مرمت و احياء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
 • ارائه گزارش
 • تنظیم صورتجلسات کارگاهی بررسی صورت وضعیت
 • ارجاع به واحد پیمان رسیدگی جهت طی مراحل مالی
 • برنامه ریزی برای حفاظت، مرمت و ساماندهی بناها و محوطه های فرهنگی-تاریخی که در اختیار بخش دولتي و غیردولتی است
 • تهیه طرح ها و برنامه هاي عملياتي مربوط به حفظ، احياء، مديريت و ساماندهي مجموعه بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
 • تعيين حريم ها و محدوده بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي استان
 • ثبت آثار غیر منقول ، به منظور تهيه اسناد و مدارك مورد نياز براي ثبت بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي در فهرست آثار ملي و جهاني
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم براي تهيه طرح هاي راهبردي و اضطراري براي حفاظت از بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي
 • برنامه ريزي به منظور حمايت و هدايت فعاليت بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي در امر حفظ و احياء و مديريت بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي و نظارت بر فعاليت واحدهاي مزبور
 • همكاري و هماهنگي با مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي و مراكز دانشگاهي ذيربط در زمينه انجام طرح هاي پژوهشي كاربردي در امور حفظ و احياء و مديريت محوطه ها، بافت ها و بناهاي تاريخي
 • شناسايي و معرفي ارزش هاي معماري و شهرسازي بافتهاي تاريخي كشور در راستاي حفظ و ارتقاء هويت فرهنگي-تاريخي آنها
 • برگزاری جلسات لازم براي تهيه و اجراي طرح هاي راهبردي و اضطراري حفظ و مرمت بافت هاي تاريخي استان
 • شرح وظایف مربوط به ثبت آثار غیر منقول ( ثبت بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي)
 • شناسایی بر اساس پیمایش های میدانی: شناسایی محوطه ها و بناهای تاریخی بر اساس بازدید های میدانی کارشناسان اداره کل، گزارش بررسی های باستان شناسی مناطق مختلف و گزارشات محلی  انجام می گیرد.
 • مستند سازی اولیه : در بازدید اولیه آثار مورد بررسی قرار گرفته و از اثر، عکس تهیه گردیده و نقطه مکانی آن مستند نگاری می گردد.
 • برگزاری جلسات کمیته فنی جهت بررسی آثار و گزینش موارد شناسایی شده: در این جلسات از میان آثار شناسایی شده، بر اساس میزان بودجه و اولویت شاخص اثر مورد بررسی قرار گرفته و گزینش می شوند.
 • بارگذاری در سامانه ستاد ایران: آثار گزینش شده جهت تهیه پرونده
 • پس از سه روز کاری برنده مناقصه اعلام
 • پس از تصویب در کمیته فنی تحویل مدارک به واحد پیمان
 • تنظیم صورتجلسات و بررسی صورت وضعیت
 • ارجاع به واحد پیمان رسیدگی جهت طی مراحل مالی
 • نظارت بر تهیه نقشه های مورد نیاز توسط پیمانکار
 • تهیه عکس های هوایی
 • نظارت بر تدوین و تهیه پرونده ثبت
 • برگزاری جلسات کمیته فنی و بررسی پرونده
 • شرکت در جلسه بررسی پرونده در شورای ثبت کشور
 • شرح وظایف مربوط به ثبت آثار ناملموس
 • شناسایی بر اساس پیمایش های میدانی: شناسایی آثار معنوی در خور ثبت بر اساس بازدید های میدانی کارشناسان اداره کل، گزارش بررسی های مردم شناسی مناطق مختلف و گزارشات محلی  انجام می گیرد.
 • مستند سازی اولیه : در بازدید اولیه آثار مورد بررسی قرار گرفته و از اثر عکس و فیلم اولیه تهیه گردیده و موقعیت مکانی آن مستند نگاری می گردد.
 • برگزاری جلسات کمیته فنی جهت بررسی آثار و گزینش موارد شناسایی شده: در این جلسات از میان آثار شناسایی شده، بر اساس میزان بودجه و اولویت شاخص اثر مواردی که سریعا نیاز به ثبت دارند، مورد بررسی قرار گرفته و جهت انجام مراحل گزینش می شوند.
 • بارگذاری در سامانه ستاد ایران: آثار گزینش شده جهت تهیه پرونده به واحد پیمان ارجاع میگردد.
 • پس از سه روز کاری برنده مناقصه اعلام
 • پس از تصویب در کمیته فنی تحویل مدارک به واحد پیمان
 • تنظیم صورتجلسات و بررسی صورت وضعیت
 • ارجاع به واحد پیمان رسیدگی جهت طی مراحل مالی
 • نظارت بر تهیه فیلم ها و عکس های مورد نیاز توسط پیمانکار
 • نظارت بر تدوین و تهیه پرونده ثبت
 • برگزاری جلسات کمیته فنی و بررسی پرونده
 • شرکت در جلسه بررسی پرونده در شورای ثبت کشور
 • شرح وظایف مربوط به آثار منقول
 • شناسایی بر اساس پیمایش بازدید های کارشناسان اداره کل از موزه ها و گزارش مسئولین موزه ها
 • مستند سازی اولیه : در بازدید اولیه آثار مورد بررسی قرار گرفته و از اثر عکس تهیه می گردد.
 • برگزاری جلسات کمیته فنی جهت بررسی آثار و گزینش موارد شناسایی شده: در این جلسات از میان آثار شناسایی شده، بر اساس میزان بودجه و اولویت شاخص اثر مواردی که سریعا نیاز به ثبت دارند، مورد بررسی قرار گرفته و جهت انجام مراحل گزینش می شوند.
 • بارگذاری در سامانه ستاد ایران: آثار گزینش شده جهت تهیه پرونده
 • پس از سه روز کاری برنده مناقصه اعلام
 • پس از تصویب در کمیته فنی تحویل مدارک به واحد پیمان
 • تنظیم صورتجلسات و بررسی صورت وضعیت
 • ارجاع به واحد پیمان رسیدگی جهت طی مراحل مالی
 • نظارت بر تهیه مستندات مورد نیاز توسط پیمانکار
 • نظارت بر تدوین و تهیه پرونده ثبت
 • برگزاری جلسات کمیته فنی و بررسی پرونده
 • شرکت در جلسه بررسی پرونده در شورای ثبت کشور
 • شرح وظایف مربوط به آثار طبیعی
 • شناسایی بر اساس پیمایش های میدانی: شناسایی آثار طبیعی قابل ثبت بر اساس بازدید های میدانی کارشناسان اداره کل و گزارشات محلی  انجام می گیرد.
 • مستند سازی اولیه : در بازدید اولیه آثار مورد بررسی قرار گرفته و از اثر عکس تهیه گردیده و نقطه مکانی آن مستند نگاری می گردد.
 • برگزاری جلسات کمیته فنی جهت بررسی آثار و گزینش موارد شناسایی شده: در این جلسات از میان آثار شناسایی شده، بر اساس میزان بودجه مواردی که سریعا نیاز به ثبت دارند، مورد بررسی قرار گرفته و جهت انجام مراحل، گزینش می شوند.
 • بارگذاری در سامانه ستاد ایران: آثار گزینش شده جهت تهیه پرونده
 • پس از سه روز کاری برنده مناقصه اعلام
 • پس از تصویب در کمیته فنی تحویل مدارک به واحد پیمان
 • تنظیم صورتجلسات و بررسی صورت وضعیت
 • ارجاع به واحد پیمان رسیدگی جهت طی مراحل مالی
 • نظارت بر تهیه مستندات مورد نیاز توسط پیمانکار
 • نظارت بر تدوین و تهیه پرونده ثبت
 • برگزاری جلسات کمیته فنی و بررسی پرونده
 • شرکت در جلسه بررسی پرونده در شورای ثبت کشور
 • شرح وظایف مربوط به کاوش های باستان شناسی
 • شناسایی بر اساس پیمایش های میدانی: شناسایی محوطه ها و بناهای تاریخی بر اساس بازدید های میدانی کارشناسان اداره کل، گزارش بررسی های باستان شناسی مناطق مختلف و گزارشات محلی  انجام می گیرد.
 • مستند سازی اولیه : در بازدید اولیه آثار مورد بررسی قرار گرفته و از اثر، عکس تهیه گردیده و نقطه مکانی آن مستند نگاری می گردد.
 • برگزاری جلسات کمیته فنی جهت بررسی و گزینش موارد نیازمند کاوش: در این جلسات از میان آثار شناسایی شده، بر اساس میزان بودجه و اولویت شاخص اثر مورد بررسی قرار گرفته و گزینش می شوند.
 • بارگذاری در سامانه ستاد ایران: آثار گزینش شده جهت تهیه پرونده
 • پس از سه روز کاری برنده مناقصه اعلام
 • پس از تصویب در کمیته فنی تحویل مدارک به واحد پیمان
 • تنظیم صورتجلسات و بررسی صورت وضعیت
 • ارجاع به واحد پیمان رسیدگی جهت طی مراحل مالی
 • نظارت بر کاوش های باستان شناسی توسط پیمانکار
 • نظارت بر تهیه گزارش
 • ارسال گزارش به پژوهشکده باستان شناسی